Een anachronistische dominee…

Bij het doorspitten van het archief van de protestantse kerk in de Lange Winkelstraat stuitte ik op een klein boekje uit 1821, waarin de toenmalige predikant, ds. C.P. Winckel, twee van zijn predikaties had gebundeld. Heel interessante tijdsdocumenten. De eerste preek die hij afdrukt is de preek bij de inauguratie van het kerkgebouw (1 juli 1821).

Ds. C.P. Winckel

De stijl is retorisch, een beetje pompeus, maar zo ging dat vroeger. Wat mij bij lezing het meest opviel was zijn ‘apostrophe’ aan het eind gericht tot de roomskatholieke stadsgenoten… oecumene avant la lettre:

“Met u allen, als mede aanbidders van den drieëenigen God, vereenigen wij ons in den geest, als onze, in Christus’ bloed duur gekochte, broeders; – met u allen knielen wij neder voor het kruis van die ene Heer, wiens bloed uwe, onze, en der ganscher werelds zonden verzoent. – Ja, met u allen bewonderen en aanbidden wij Gods liefde, in J. C. zijnen zoon, uwen en onzen eenigen en algenoegzamen Zaligmaker. Dat wij dan in christelijke liefde en verdraagzaamheid elkanderen naderen, in het uitzigt op die gelukkige dagen, waarin het zijn zal één kudde en één herder …” 

[hier kunt u het boekje doorbladeren]

Titelpagina van de inhuldigingspreek

Leave a Reply

Your email address will not be published.